Splošni pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletnem mestu temuscopywriting.com, s katerim upravlja podjetje Teja Logar s.p., Laze v Tuhinju 30, 1219 Laze v Tuhinju (v nadaljevanju: podjetje).

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse aktivnosti, omogočene na spletnem mestu, ki je dostopno na temuscopywriting.com (v nadaljevanju spletno mesto). Splošni pogoji so zavezujoči za vse uporabnike. Prosimo vas, da pogoje pozorno preberete. Splošni pogoji predstavljajo sklenjeno pogodbo med vami in podjetjem.

Spletno mesto je na voljo v stanju “takšno kot je”, podjetje ne podaja nikakršnih garancij ali jamstev, ne neposrednih ne posrednih, v zvezi z lastninsko pravico, trženjem ali kakršnokoli ustreznostjo za katerikoli namen.

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov na spletnem mestu. Hkrati si pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletnega mesta ali preneha z njegovim dopolnjevanjem kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila. Prav tako lahko lastnik spletnega mesta kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremeni storitve, cene ali programe, opisane na tem spletnem mestu.

DEFINICIJE

˝Podjetje˝ je Teja Logar s.p., Laze v Tuhinju 30, 1219 Laze v Tuhinju, ki je lastnik in upravitelj spletnega mesta temuscopywriting.com

“Spletno mesto” je spletna stran, dostopna na https://temuscopywriting.com/, ki jo upravlja podjetje in kjer deluje spletna stran s predstavitvijo ponudbe.

“Uporabnik” je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno mesto.

“Stranka”, “Vi” ali “Vas” je vsaka fizična ali pravna oseba, ki naroči storitve, ponujene na spletnem mestu.

“Politika zasebnosti” je dokument, kjer so na voljo vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki poteka v okviru spletnega mesta. 

“Politika uporabe piškotkov” je dokument, kjer so na voljo vse informacije o uporabi piškotkov, ki poteka v okviru spletnega mesta. 

SPLETNO MESTO TEMUSCOPYWRITING.COM

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta, pravice in obveznosti uporabnika in spletnega mesta ter urejajo poslovni odnos med spletnim mestom stranko.

Nestrinjanje z našimi splošnimi pogoji poslovanja pomeni, da ne morete uporabljati storitev našega spletnega mesta. Prav tako ni možno delno strinjanje s splošnimi pogoji.

Uporaba spletnega mesta

Podjetje vodi spletno mesto, skladno s splošnimi pogoji. Spletno mesto je strankam na voljo ves čas, pri čemer si podjetje pridržuje pravico, da spletno mesto začasno onemogoči ali ukine brez vnaprejšnjega opozorila.

Zaradi vzdrževanja in posodabljanja spletnega mesta, obstaja možnost, da bo spletno mesto začasno nedostopno. Podjetje ne nosi odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi vam lahko nastala v času vzdrževanja in/ali posodobitve spletnega mesta.

Izvedba storitve na spletnem mestu

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in stranko je sklenjena v trenutku, ko stranka potrdi ponudbo, prejme storitev in plača izdan račun. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za stranko. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki poslana stranki, hrani pa jo tudi ponudnik.

Postopek naročila storitve

Stranka pošlje povpraševanje o storitvi na email temuscopywriting@gmail.com ali preko obrazca na spletni strani. Ponudnik stranki pošlje ponudbo, katero stranka potrdi ali zavrne. Če se stranka strinja s ponudbo, ponudnik za stranko izvede storitev (pisanje besedil), stranka pa po izvedeni storitvi plača račun.

Vse informacije, ki nam jih posredujete pri izvedbi naročila, bomo obravnavali skladno s politiko zasebnosti.

Seznanjamo vas, da se vam ob izvedeni storitvi zaračunan celoten znesek izbrane storitve. O vseh dodatnih stroških boste obveščeni še pred izvedbo plačila.

Cene, načini plačila

Cene

Vse cene, ki jih bo ponudnik posredoval stranki so navedene v EUR. Cene veljajo v trenutku izdaje računa.

Metode plačila

Spletno mesto omogoča naslednjo obliko plačila: plačilo po predračunu.

Pridržujemo si tudi pravico do nadaljnje verifikacije plačilne metode in sicer tako, da vas zaprosimo, da nam posredujete potrdilo o izvršenem plačilu.  

Seznanjeni ste, da ste stroške storitve dolžni poravnati v celoti, skladno z izbrano metodo plačila. Jamčite, da imate sposobnost in pravico opravljati transakcije z navedenim načinom plačila.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta),

bistvene značilnosti storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

končno ceno storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave storitve ni mogoče izračunati vnaprej,

dostopnost storitev (vsako storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

plačilne pogoje, izvršitve storitve (način in rok),

informacije o morebitnih dodatnih stroških,

časovno veljavnost ponudbe,

pogoji, roki in postopki v primeru odstopa od pogodbe,

pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi,

možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno,

pri pripravi spletne strani lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo.

Podatki o vpisu v register

Naziv podjetja: Teja Logar s.p.

Sedež: Laze v Tuhinju 30, 1219 Laze v Tuhinju

Davčna številka: 98620037

Vpis v registrski organ: 1. 6. 2022


IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV IN DRUGIH PRAVNIH SREDSTEV

Podjetje si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 KOMUNIKACIJA

Podjetje bo z uporabnikom stopilo v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, kadar je to potrebno za izvedbo naročila.

Podjetje uporabnikom nudi podporo in sicer na e-naslovu temuscopywriting@gmail.com,

jasno in nedvoumno označena oglasna sporočila,

pošiljatelj bo jasno razviden,

različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

Več o komunikaciji vam je na voljo v naši politiki zasebnosti in politiki uporabe piškotkov.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Nekateri slikovni in vsi tekstovni materiali ter katerikoli drugi materiali, ki se nahajajo na spletnem mestu, so avtorska dela in kot taka zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravom intelektualne lastnine. Nekatere slike na spletnem mestu pa so simbolične in namenjene le predstavitvi storitve.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik ne pridobi avtorskih, lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine na izdelkih in/ali spletnem mestu. Uporabnik sme materiale uporabljati zgolj v lastne, nekomercialne namene.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upoštevajoč omejitve odgovornosti predstavljene v teh splošnih pogojih, podjetje dodatno pojasnjuje kot sledi spodaj.

V kolikor se odločite za uporabo spletnega mesta, soglašate, da ste to storili prostovoljno in nase prevzeli vsakršno tveganje. Spletno mesto je omogočeno “takšna kot je”, brez kakršnekoli garancije, neposredne ali posredne. Vse omejitve odgovornosti, opredeljene v tem poglavju ali kjerkoli v teh splošnih pogojih, veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Podjetje ne jamči za delovanje spletnega mesta in njegovih funkcij, prav tako ne garantira, da bo spletno mesto delovalo brez napak, brez virusov ali kakršnekoli virusom podobne škodljive programske opreme. Prav tako podjetje ne jamči, da so informacije, objavljene na spletni strani celovite. Podjetje ne jamči za kakršnokoli škodo, vključno z, a ne omejeno na: direktno, indirektno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala oz. izvirala iz uporabe spletnega mesta.  

KONČNE DOLOČBE

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko Spletnega mesta in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med kupcem in podjetjem.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Uporabnik jamči, da ima polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Seznanjenost s pogoji. Jamčite, da ste pred sprejemom pogojev, le-te prebrali in ste v celoti seznanjeni s temi splošnimi pogoji, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogojev. Nimate pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev. Podjetje ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletnem mestu. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnega mesta. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Jezikovne različice. Te splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku, je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Pomen izrazov. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih imajo pomen, kot je definiran na vrhu teh splošnih pogojev.

Teja Logar s.p. / Laze v Tuhinju 30 / 1219 Laze v Tuhinju / Slovenija / temuscopywriting@gmail.com / Davčna številka: 98620037